"

 

                 مـژده ای منتظران مـــاه ظـفـر بـاز آمــد

                 ماه بهمن به دو صد شوکت و فر باز آمد

                 دور رنج و تـعب حـق طلبان شد سپری

                 روز فـخـر و شـــرف اهـل نظر بـاز آمـــد

                 شـد فروزان به جهان کوکب اقبال وطن

                 صـبـح پـــیـــروزی مــا بـار دگر بــاز آمـــد