كارگاه آموزشی آموزگاران محترم پایه پنجم روز دو شنبه مورخه ۹/۱۲/۸۹ از ساعت ۳۰/۱۵لغایت ۱۸در

 

محل پژوهشكده معلم شاهرودبا محوریت بررسی راهكارهای حل مساله وبررسی بعضی از مفاهیم

 

ریاضی ونوشتن خلاق برگزار می گردد .لذا از همكاران دعوت بعمل می آید در این كارگاه شركت نمایند.