تبلیغات
گروه آموزش ابتدایی منطقه ی بسطام - مدارس ابتدایی از مهر 1390پنج روزه می شوند
گروه آموزش ابتدایی منطقه ی بسطام
ستایشگر معلمی هستم كه اندیشیدن را به من بیآموزد نه اندیشه هارا
مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش؛

 

با توجه به مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش؛زمان آموزش درمدارس ابتدایی از مهر 1390 درپنج روز سامان دهی می شود.
به گزارش مركز اطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش و پرورش ٰٰ، با با توجه به مصوبه اخیر شورای عالی آموزش و پرورش گفتنی است: با عنایت به سامان دهی و بهینه كردن زمان آموزشی در مقطع ابتدایی و توجه بیشتر به بحث تعلیم و تربیت در خانواده و تحكیم بنیان خانواده ابتدایی از آغاز سال تحصیلی جدید از كلیه مدارس شهری و روستایی از ابتدای مهر 1390 پنج روزه اداره خواهد شد. و دانش آموزان به ابتدایی روز ،پنج شنبه در كنار خانواده  خود حضور خواهند یافت تا با حضور بیشتر در كنار خانواده نسبت به تعمیق آموزه های تربیتی خانواده توجه بیشتری معمول گردد
لازم به ذكر است : این طرح قبلا" در روستاها به صورت آزمایشی برگزار شده بود
همچنین خاطر نشان می سازد از 15 فروردین ماه مدارس ابتدایی كه آمادگی داشته باشند می توانند به صورت داوطلبانه با هماهنگی مناطق آموزش و پرورش خود  نسبت به اجرای این طرح اقدام نمایند
گفتنی است: با اجرای شدن این طرح ٰ، از سال تحصیلی جدید هیچ مدرسه ابتدایی به صورت دو نوبته نخواهد بودنوشته شده در تاریخ یکشنبه 7 فروردین 1390 توسط مدیر سایت