تبلیغات
گروه آموزش ابتدایی منطقه ی بسطام - برنامه امتحانات هماهنگ منطقه ای پایه ی پنجم ابتدایی
گروه آموزش ابتدایی منطقه ی بسطام
ستایشگر معلمی هستم كه اندیشیدن را به من بیآموزد نه اندیشه هارا
برنامه امتحانات هماهنگ منطقه ای پایه ی پنجم ابتدایی

ردیف

ایام برگزاری

تاریخ امتحان

مواد درسی

1

یكشنبه

1/3/1390

ریاضیات

2

دو شنبه

2/3/1390

املا

3

چهار شنبه

4/3/1390

تاریخ و تعلیمات مدنی

4

شنبه

7/3/1390

جغرافیا

5

دوشنبه

9/3/1390

انشا

6

چهار شنبه

11/3/1390

علوم تجربی و بهداشت

ساعت شروع امتحان 9 صبح
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 23 فروردین 1390 توسط مدیر سایت